smp-stories-top-widget

Saken vil bli forløpende oppdatert

Etter fire uker med forhandlinger la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem den nye politiske plattformen for byrådet i Oslo tirsdag.

Bare plattformen ble presentert, men ikke endringer i byrådets sammensetning. Raymond Johansen lovet imidlertid at dette kommer onsdag. – Det er klart, sier han, som selv fortsetter som byrådsleder.

Samtaler med Rødt og Venstre

De tre byrådspartiene har ikke flertallet av representantene i rådhuset i Oslo i ryggen. De er derfor avhengige av støtte fra ett eller flere andre partier for å få sin politikk gjennom. I

– Vi har hatt sonderingssamtaler med Venstre og Rødt, og jeg har ikke behov for å kommenttere det utover det, sa Johansen.

Dette er konkret politikk de tre partiene varsler for de fire neste årene:

Barnehage:

 • Det gjennomføres forsøk med gratis kjernetid i barnehagen for alle ettåringer i Vestre Aker, Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke og Gamle Oslo.
 • Videre opptrapping av gratis kjernetid til hele Oslo skal vurderes etter at forsøket er evaluert.

Aktivitetsskole (AKS)

 • Alle elever får gratis aktivitetsskole på 1., 2. og 3. trinn i Oslo-skolen.
 • Kvaliteten på aktivitetsskolen skal heves, blant annet gjennom samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

Skolemat/kantinemat:

 • Byrådet vil starte innføringen av et sunt og kjøttfritt skolemåltid i Oslo-skolen.
 • Vegetarmat skal innføres som standardvalg på kommunale arrangementer. Det skal alltid tilbys et fullverdig vegansk alternativ.
 • Kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner skal halveres innen utgangen av 2023.

Ungdomsgaranti:

 • Alle unge i Oslo under 24 år skal være sikret jobb, utdanning eller opplæring, blant annet gjennom nye jobbprogrammer, sommerjobber og tilrettelagte arbeidsplasser for ungdom.

Kollektivtransport:

 • Prisen på enkeltbilletter skal kuttes med 20 prosent.
 • Familierabatten skal utvides til hele uken utenom rushtid og den planlagte prisøkningen for Ruter-billetter i 2020 avlyses.
 • Det skal bli flere tusen nye ukentlige avganger med buss, trikk og T-bane, særlig i ytre by.
 • Det skal være fem- og timinutters frekvens på de viktigste rutene i indre og ytre by i rushtiden.

Vei/bompenger/bilisme:

 • I løpet av bystyreperioden skal summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et «nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken». Samtidig sier byrådspartiene at de vil «sikre finansiering av viktige kollektiv- og sykkelprosjekter.»
 • Byrådet sier det vil videreføre det gode samarbeidet med staten og Akershus/Viken om Oslopakke 3 og slår fast at det vil at «bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030».
 • Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk. Store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres.
 • De tre partiene vil jobbe for 30-sone som ny standard fartsgrense i byen og 60 km/t på hovedveiene hele året. Kommunen skal be staten om lov til å innføre 20-sone rundt barneskoler.
 • Byrådet vil prøve ut en støtteordning der innbyggere kan bytte inn bilen mot for eksempel kollektivreiser, bildeling eller elvaresykkel.
 • Biltrafikken skal reduseres med en tredjedel fra 2015 til 2030 og med 20 prosent innen utgangen av 2023.

Klima:

 • 300 millioner kroner settes av til kommunens klimafond for å støtte folk som vil reise klimavennlig til jobb, bytte ut bilen, eller bedrifter som kjøper elvaresykkel.
 • Styre byen etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak for å nå målet om 95 prosent kutt i klimagassutslippene i 2030.
 • Synliggjøre klimakonsekvenser og fordelingskonsekvenser i alle relevante saker som fremmes for bystyret.
 • Byrådet skal søke staten om å etablere en pilot med miljøsone innenfor «Bilfritt by-livområdet» med «mål om at det i løpet av 2020 kun skal være tillatt med utslippsfrie privatbiler og fra 2023 kun for utslippsfrie, lette varebiler».

Sykkelveier:

 • Sykkelplanen skal fremskyndes: 100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei skal bygges innen 2023.
 • Det skal etableres minst 4000 ordinære sykkelparkeringsstativ de neste fire årene.

Parkeringsplasser

 • Flere parkeringsplasser skal reserveres bildeling.
 • Taxiholdeplasser og parkeringsplasser for næringskjøretøy i sentrum skal gradvis forbeholdes utslippsfrie kjøretøy.
 • Prisen på gate- og beboerparkering skal gradvis økes.
 • Elbiler skal gradvis betale for parkering, men det skal alltid koste mindre for elbil å parkere enn for fossilbil.
 • Parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging, skal fortsatt fjernes. Videre skal gateparkering på innsiden av sykkelfelt gradvis fjernes.

Cruisetrafikk

 • Byrådet vil fjerne tilrettelegging for cruisetrafikk ved Søndre Akershuskai og Vippetangen, og ikke legge tilrette for slik trafikk på nye Filipstad.

Offentlig/privat velferd:

 • Alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023 og bruken av kommersielle selskaper i barnevernet skal fases ut.

Bolig:

 • Utrede nytt kommunalt boligselskap som skal bygge rimeligere boliger, slik at det blir lettere å komme seg inn på boligmarkedet.
 • Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.
 • Byrådet vil gjennomgå de ulike personrettede støtteordningene med mål om å avvikle dagens ordning (gjengs leie) for de kommunale boligene.
 • Bygge og kjøpe flere små og mellomstore bygårder, legge til rette for en variert beboersammensetning og spre kommunale boliger over hele byen.
 • Åpne for lengre leiekontrakter for barnefamilier og jobbe for at barn får mulighet til å fortsette på nærskolen sin.

Rasisme/diskriminering:

 • Kartlegge omfanget av rasisme og diskriminering i Oslo kommune.
 • Evaluere og utvikle nye verktøy for å forebygge og håndtere rasisme, og herunder vurdere å opprette et ombud.
 • Søke unntak fra prikksystemet for å senke terskelen til å inndra skjenkeløyve på serveringssteder som diskriminerer.

Eiendomsskatt

 • Jobbe opp mot staten for å få mulighet til å innføre en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.